Chào mừng bạn đến với Sàn Thương mại điện tử Bắc Ninh!
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẮC NINH

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 Số: 87 /QĐ-TTXTTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            Bắc Ninh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh (www.ecombacninh.vn)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;

- Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-GĐ ngày 15/02/2017 của Giám đốc Sở Công thương về việc giao quản lý Sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị phòng Thương hiệu - Thương mại điện tử, Trung tâm XTTM.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh – www.ecombacninh.vn ".                                              

Điều 2. Phòng Thương hiệu - Thương mại điện tử có trách nhiệm quản lý, vận hành Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh theo đúng quy chế và các nội dung có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng thuộc Trung tâm xúc tiến thương mại và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

  

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Giám đốc, PGĐ Sở (b/c);

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Đức Hùng

 


 


SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC NINH

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẮC NINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-TTXTTM ngày 12/09/2017 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại)

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1. Mục đích hoạt động

1.1.1. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từng bước tiếp cận, ứng dụng TMĐT, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

1.1.2. Cung cấp thông tin về tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh và các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

1.1.3. Cung cấp các dịch vụ trực tuyến giới thiệu sản phẩm hàng hóa, kết nối Người mua và Người bán.

1.1.4. Tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp.

 1.2. Nguyên tắc hoạt động

1.2.1. Các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Bắc Ninh thực hiện theo đúng nội dung quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.2.2. Người bán tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Bắc Ninh thỏa thuận trực tiếp với Người mua toàn bộ điều kiện mua bán, giao nhận, thanh toán... trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và không trái với qui định của pháp luật hiện hành.

1.2.3. Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT Bắc Ninh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.2.4.Tất cả thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐT Bắc Ninh phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia giao dịch theo hướng dẫn của Ban quản trị.

1.2.5.  Ban quản trị hoàn toàn có quyền thẩm tra tư cách của Người mua; thẩm tra hồ sơ pháp lý, thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh của Người bán và quyết định cho phép hoặc ngừng giao dịch trên Sàn TMĐT đối với các thành viên khi phát hiện có những vi phạm quy chế này và pháp luật có liên quan.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 2.1. Chức năng

Sàn Thương mại điện tử Bắc Ninh (Sàn TMĐT Bắc Ninh)  có địa chỉ tại (www.ecombacninh.vn)  do Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Bắc Ninh) quản lý và phát triển.

Sàn TMĐT Bắc Ninh là website thương mại điện tử hoạt động nhằm hỗ trợ các thương nhân, tổ chức, cá nhân có thể giới thiệu, mua bán sản phẩm hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.

Sàn TMĐT Bắc Ninh giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên sàn theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế. Tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐT Bắc Ninh, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 2.2. Giải thích từ ngữ

-  Ban quản trị sàn TMĐT Bắc Ninh (gọi tắt là Ban quản trị):  Là bộ phận thuộc Phòng Thương hiệu-Thương mại điện tử (Trung tâm XTTM Bắc Ninh)

-  Thành viên: Là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia Sàn TMĐT Bắc Ninh, bao gồm cả Người bán và Người mua.

-  Người bán: Là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia Sàn TMĐT Bắc Ninh để đăng tin giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đăng tin khuyến mại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

-  Người mua: Là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia Sàn TMĐT Bắc Ninh  để tìm hiểu, mua  sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

-  Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn TMĐT Bắc Ninh: Là những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được phép giới thiệu, quảng bá, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

3.1. Quy trình dành cho Người bán

Bước 1: Người bán có nhu cầu tham gia Sàn TMĐT Bắc Ninh đọc và tìm hiểu quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Bắc Ninh.

Bước 2: Người bán đăng ký tài khoản thành viên.

+ Truy cập Sàn TMĐT Bắc Ninh (www.ecombacninh.vn)

+ Click vào nút “Đăng ký” phía trên bên phải.

+ Điền email và nhập mật khẩu.

+ Tích vào ô “Tôi cam kết đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật của ecombacninh.vn” và “Gửi email thông báo các cập nhật mới nhất từ ecombacninh.vn cho tôi”;  chọn nút “ĐĂNG KÝ”

Bước 3: Người bán điền thông tin vào bản đăng ký tham gia sàn TMĐT Bắc Ninh (tải bản đăng ký)

Bước 4: Người bán gửi hồ sơ về Ban quản trị Sàn TMĐT.

- Bản đăng ký giao dịch bán hàng trên sàn TMĐT Bắc Ninh tại bước 3.

- Gửi qua email (tpc@ecombacninh.vn) ảnh chụp sản phẩm dự kiến giao dịch và ảnh chụp các giấy tờ sau :

+  Ảnh sản phẩm: Ghi rõ tên từng sản phẩm, mỗi sản phẩm chụp 03 ảnh (03 góc)

+ Ảnh giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép đầu tư (Nếu là hộ kinh doanh gửi thêm ảnh chụp CTMND của chủ hộ)

+ Ảnh giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (C/Q) tương ứng với mỗi loại sản phẩm (nếu có)

+ Ảnh giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tương ứng với mỗi loại sản phẩm (nếu có)

+ Ảnh  giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tương ứng với mỗi loại sản phẩm (nếu có)

+ Ảnh giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có)

Bước 5: Thẩm tra thông tin và kích hoạt tài khoản

- Ban quản trị thẩm tra thông tin Người bán tại cơ sở của Người bán.

- Ban quản trị thông báo cho Người bán đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tham gia sàn. Trong trường hợp đủ điều kiện tham gia Người bán tiến hành ký hợp đồng và nộp phí tham gia.

- Ban quản trị kích hoạt tài khoản và thông báo cho Người bán.

Bước 6: Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt, Người bán phải tiến hành cập nhật, bổ sung đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của mình gồm: Thông tin doanh nghiệp (hoặc hộ SXKD),  ảnh sản phẩm, giá cả, chất lượng và các thông tin liên quan khác...

Bước 7: Ban quản trị kiểm tra, kiểm soát các thông tin được đăng tải, những thông tin vi phạm sẽ bị gỡ bỏ, trong trường hợp Người bán tiếp tục tái phạm thì có thể ngừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng của Người bán.

Bước 8: Người bán hàng tự quản lý các đơn hàng, liên hệ với người mua hàng để hoàn thành giao dịch, giao hàng, thanh toán.

Bước 9: Người bán bắt buộc phải cập nhật tình hình giao dịch đơn hàng thành công hay không lên hệ thống, đồng thời phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến hoạt động mua bán khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát của Ban quản trị và cơ quan có chức năng.

 3.2. Quy trình dành cho Người mua

Bước 1: Người mua đăng ký tài khoản thành viên.

+ Truy cập Sàn TMĐT Bắc Ninh (www.ecombacninh.vn)

+ Click vào nút “Đăng ký” phía trên bên phải.

+ Điền email và nhập mật khẩu.

+ Tích vào ô “Tôi cam kết đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật của ecombacninh.vn” và “Gửi email thông báo các cập nhật mới nhất từ ecombacninh.vn cho tôi”;  chọn nút “ĐĂNG KÝ”

Bước 2: Người mua tìm hiểu, tham khảo thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp.

Bước 3: Sau khi đã xem thông tin và lựa chọn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần mua , chọn nút “Mua sản phẩm”, sản phẩm cần mua sẽ được chuyển đến "Giỏ hàng".

Bước 4: Trong "Giỏ hàng" nếu người mua muốn mua tiếp sản phẩm khác, chọn nút "Tiếp tục mua hàng"; trường hợp không muốn đặt mua tiếp thì chọn nút "Đặt hàng".

Bước 5: Người mua điền đầy đủ thông tin người liên hệ để Người bán có thể liên hệ với Người mua một cách nhanh chóng nhất. Sau đó chọn nút “Tiếp tục.

Bước 6: Người mua chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán.

Bước 7: Người mua kiểm tra lại thông tin đơn đặt hàng của mình và ấn nút “Hoàn tất đặt hàng”; trường hợp thay đổi chọn nút “Giỏ hàng

Bước 8: Hệ thống sẽ tự động gửi một tin nhắn xác nhận đơn hàng của Người mua đến số điện thoại mà Người mua đã khai báo, đồng thời gửi đơn hàng của Người mua đến Người bán.

Bước 9: Người bán sau khi nhận được đơn hàng sẽ liên lạc với Người mua để thỏa thuận phương thức giao hàng, thanh toán và các nội dung khác có liên quan.

3.3. Đối với thành viên là Người mua, Người bán đã đăng ký tài khoản

+ Click vào nút “Đăng nhập” phía trên bên phải

+ Điền email và nhập mật khẩu.

+Tiến hành kiểm tra tài khoản và giao dịch.

3.4.  Quy trình xác nhận đơn hàn, hủy đơn hàng, vận chuyển

3.4.1. Xác nhận đơn hàng

Khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ Người mua, Người bán sẽ kiểm tra thông tin đặt hàng từ Người mua, xác nhận đơn hàng bằng việc gửi email hoặc gọi điện đến số điện thoại của người mua cung cấp, thống nhất phương thức giao hàng và thanh toán với Người mua.

3.4.2. Hủy đơn hàng

Người mua có thể hủy đơn hàng bằng cách liên lạc trực tiếp với Người bán. Các phí tổn do việc hủy đơn hàng gây ra (nếu có) do Người mua và Người bán thỏa thuận, thống nhất.

 3.4.3. Vận chuyển, giao nhận

Sau khi Người bán liên hệ với Người mua xác nhận đơn hàng, thống nhất phương án giao hàng và thanh toán; Người bán/hoặc đại diện Người bán sẽ tiến hành giao hàng đến địa chỉ do Người mua cung cấp. Việc giao nhận hàng phải được kiểm tra, ký xác nhận giữa hai bên.

 3.5. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

3.5.1.Khiếu nại của Người mua

Người mua có quyền gửi khiếu nại qua email đến Người bán, đồng thời gửi email cho Ban quản trị (tpc@ecombacninh.vn). Nội dung khiếu nại yêu cầu Người bán giải quyết thắc mắc/khắc phục/bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người bán cung cấp không đảm bảo về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật như các thông tin đã công bố trên Sàn TMĐT Bắc Ninh hoặc các nội dung khác liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên.

 3.5.2. Khiếu nại của Người bán

Người bán có quyền gửi khiếu nại qua email đến Người mua, đồng thời gửi email cho Ban quản trị (tpc@ecombacninh.vn). Nội dung khiếu nại yêu cầu Người mua giải quyết thắc mắc/khắc phục/bồi thường trong trường hợp từ chối nhận hàng, nhận hàng nhưng chậm chễ thanh toán hoặc các nội dung khác liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên.

3.5.3.Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa Người mua và Người bán do hai bên thỏa thuận và phải ghi lại bằng văn bản. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên, Người mua hoặc Người bán có quyền đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

3.5.4. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ban quản trị

Ban quản trị sẽ theo sát vụ việc và đôn đốc, hướng dẫn Người bán và Người mua giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhằm đạt được sự thỏa thuận giữa hai bên. Tùy theo tính chất và mức độ của tranh chấp, khiếu nại Ban quản trị sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người mua hoặc Người bán để giải quyết.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm cụ thể qui chế này hoặc vi phạm qui định của pháp luật, Ban quản trị có quyền đóng tài khoản thành viên vi phạm, đồng thời phối hợp đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo qui định của pháp luật.

Khiếu nại của Người mua hoặc Người bán sẽ được Ban quản trị ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc. 

 

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

4.1. Thanh toán giữa Người bán và Người mua

Việc thanh toán giữa Người bán và Người mua do hai bên thỏa thuận theo Bước 9 điều 2.2 mục II trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên và theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thanh toán giữa Người bán và Trung tâm XTTM Bắc Ninh

Người bán sẽ phải trả một khoản phí duy trì gian hàng cho Trung tâm XTTM ngay sau khi tài khoản gian hàng được kích hoạt. Mức phí và hình thức thanh toán căn cứ vào hợp đồng dịch vụ giữa Trung tâm XTTM và Người bán.

Đối với thành viên có nhu cầu quảng cáo thông tin, hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên Sàn TMĐT Bắc Ninh sẽ trực tiếp thỏa thuận, ký hợp đồng với Trung tâm XTTM Bắc Ninh. Chi phí và hình thức thanh toán được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

 

V.  ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

5.1. Quản lý thông tin của Người bán: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn TMĐT Bắc Ninh, Ngưởi bán phải cung cấp đầy đủ thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin này sẽ được Ban quản trị đưa vào dữ liệu quản lý.

5.2. Kiểm soát giao dịch của Người bán: Các giao dịch của người bán với khách hàng Ban quản trị sẽ thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá về uy tín của Người bán.

5.3. Kiểm soát thông qua phản hồi của Người mua: Thông qua mục đánh giá của người mua, Ban quản trị tổng hợp đánh giá những phản hồi của người mua để đánh giá Người bán và có cơ chế đối riêng với từng Người bán để giao dịch được đảm bảo.

5.4. Kiểm soát thông qua việc gửi khiếu nại của Người mua: Người mua có quyền gửi khiếu nại về Người bán đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua thì tùy theo mức độ, Ban quản trị sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời theo quy định tại Mục V nhằm bảo vệ quyền lợi của Người mua.

 

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN THÀNH VIÊN

6.1. Mục đích thu thập thông tin

6.1.1. Khi đăng ký thành viên trên Sàn TMĐT Bắc Ninh: Người mua, Người bán phải khai báo đầy đủ thông tin để Ban quản trị liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

6.1.2. Việc thu thập thông tin chủ yếu bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là những thông tin mà Ban quản trị cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban quản trị liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

6.1.3. Ban quản trị và các thành viên có trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư của thành viên. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

6.2.1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

6.2.2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và Sàn TMĐT Bắc Ninh.

6.2.3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

6.2.4. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

6.2.5. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn.

6.3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của thành viên

- Thành viên Ban quản trị Sàn TMĐT Bắc Ninh

- Sàn TMĐT Bắc Ninh có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

6.4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT Bắc Ninh.

6.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Ban quản trị Sàn TMĐT Bắc Ninh (Trung tâm xúc tiến Thương mại Bắc Ninh)

Địa chỉ: Số 7 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.823226               DĐ: 0976.739.962 (Mr.Huy)

Email: tpc@ecombacninh.vn

6.6. Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

6.6.1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị Sàn thực hiện việc này;

6.6.2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Email nhận thông tin khiếu nại; tpc@ecombacninh.vn

- Điện thoại: 02223.823226               DĐ: 0976.739.962 (Mr.Huy)

6.7 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên

6.7.1. Thông tin cá nhân của thành viên được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có những quy định khác.

6.7.2. Ban quản trị không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

6.7.3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

6.7.4. Ban quản trị bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.

6.7.5. Ban quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến tpc@ecombacninh.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng thành viên thống nhất phương án giải quyết.

  

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

7.1 Quy định thành viên

7.1.1 Thành viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

7.1.2. Thành viên không được sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Bắc Ninh vào những mục đích bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

7.1.3. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Bắc Ninh dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của sàn.

7.1.4. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh của các thành viên đăng trên Sàn TMĐT Bắc Ninh phải thuộc danh mục pháp luật không cấm;  Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, người bán phải công bố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (số, ngày cấp, nơi cấp..) đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

7.2. Danh sách các sản phẩm, dịch vụ cấm giao dịch tại Sàn

a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

c) Rượu các loại;

d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

đ) Các hàng hóa bị cấm và hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;

e) Các nội dung theo quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Văn bản số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương.

7.3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản trị Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

7.3.1.Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin: Ban quản trị kiểm tra, kiểm soát các thông tin được đăng tải, những thông tin vi phạm sẽ bị gỡ bỏ, trong trường hợp thành viên tiếp tục tái phạm thì có thể ngừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng của thành viên đó.

\7.3.2. Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Trong trường hợp Ban quản trị xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, thì có thể hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng của thành viên và không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc hủy bỏ tư cách thành viên đó:

- Đăng ký thông tin không đúng sự thật.

- Có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của sàn.

-  Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính.

- Có hoạt động gây tổn hại đến sàn.

 

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

8.1. Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT Bắc Ninh, yêu cầu các thành viên phải đọc và tìm hiểu rõ quy chế hoạt động của Sàn; thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

8.2. Ban quản trị Sàn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên khi tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên có trách nhiệm thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT Bắc Ninh (Trung tâm xúc tiến Thương mại Bắc Ninh)

Địa chỉ: Số 7 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.823226               DĐ: 0976.739.962 (Mr.Huy)

Email: tpc@ecombacninh.vn

Ban quản trị sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên tham gia Sàn.

8.3. Tuy nhiên, Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp:

- Thành viên không thông báo cho Ban quản trị, hoặc thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị Sàn.

- Các phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

9.1. Quyền của Ban quản trị:

9.1.1. Cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc đã nêu đồng thời có quyền kiểm tra thông tin các thương nhân, tổ chức, cá nhân đưa lên sàn.

9.1.2.Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho sàn giao dịch không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật.

9.1.3. Chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ của thành viên nếu phát hiện thành viên hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

9.1.4. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

9.1.5. Quyền được thay đổi giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của sàn.

9.2. Trách nhiệm của Ban quản trị

9.2.1. Chịu trách nhiệm duy trì Sàn TMĐT Bắc Ninh hoạt động ổn định liên tục trong điều kiện và phạm vi cho phép.

9.2.2. Tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

9.2.3. Thẩm tra và xác thực thông tin của Người bán tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

9.2.4.Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của người bán và thông tin cá nhân.

9.2.5. Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn TMĐT Bắc Ninh và công bố các chính sách này trên Sàn.

9.2.6. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn.

9.2.7. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

9.2.8.Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Bắc Ninh. Khi người mua phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải tích cực hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua hoặc người bán.

9.2.9.  Ban quản trị cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch, sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia sàn.

9.2.10. Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch nếu không nhận được thông báo của các thành viên, các lỗi phát sinh do lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

9.2.11. Việc tiến hành bảo trì, nâng cấp các gian hàng sẽ được Ban quản trị thông báo cho các thành viên trước khi thực hiện 10 ngày và nội dung bảo trì, nâng cấp được thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình bảo trì, Ban quản trị sẽ bố trí đường link hợp pháp để gian hàng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

9.2.12. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương.

9.2.13. Loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

9.2.14. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Sàn phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

10.1. Quyền của Thành viên

10.1.1. Được Ban quản trị cấp một tài khoản gồm tên đăng ký và mật khẩu riêng để đăng nhập sử dụng các dịch vụ và các giao dịch của mình trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

10.1.2. Được Ban quản trị hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên sàn.

10.1.3. Được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn TMĐT Bắc Ninh hay các đối tác thứ ba cung cấp trên sàn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên sàn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

10.1.4. Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT Bắc Ninh trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến Ban quản trị.

10.2. Trách nhiệm của thành viên

10.2.1. Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

10.2.2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

10.2.3. Thành viên là người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch nhằm hỗ trợ Ban quản trị trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán.

10.2.4. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Bắc Ninh.

10.2.5. Không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Bắc Ninh vào những mục đích bất hợp pháp, vi phạm pháp luật.

 

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

11.1. Quy chế này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

11.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn TMĐT Bắc Ninh và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở hợp tác, thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

11.3. Quá trình thực hiện quy chế nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần thiết phải sửa đổi, Ban quản trị có trách nhiệm tổng hợp ý kiến để báo cáo sửa đổi qui chế cho phù hợp thực tế. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận quy chế sửa đổi.

11.4. Sàn TMĐT Bắc Ninh, Người mua và Người bán đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.

 

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

- Mọi thành viên khi sử dụng Sàn TMĐT Bắc Ninh để giao dịch mua bán trực tuyến đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tuân theo quy chế này.

- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Ban quản trị Sàn TMĐT Bắc Ninh (Trung tâm xúc tiến Thương mại Bắc Ninh)

Địa chỉ: Số 7 - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.823226               DĐ: 0976.739.962 (Mr.Huy)

Email: tpc@ecombacninh.vn